NYY

NYY

750 V 70°C

 


NYY-G

450/750 V 70°C

Scroll to Top